Spanish books
 
 

Vong Xoay Cuoc Doi

  • Thich Nhuan Hung,Ananda Viet Foundation, (aut.)
  • Ananda Viet Foundation
  • (31/07/2020)
  • ISBN: 9798669132248
  • Article out of stock See related books

   Receive an email when have availability
 
 

Tác phm Vòng Xoáy Cuc i, tuyn tp vn và cng là nhng li tâm s ca Thy Thích Nhun Hùng, va hoàn tt xong và chun b phát hành. Nói "tâm s" là nói ra nhng li t trái tim. Tôi bit Thy Thích Nhun Hùng nhiu nm, Thy n s và cht phác y ht nh nhng gì Thy vit ra. Không phi nh mt nhà vn (Thy không có ý tr thành mt nhà vn), Thy ch vit lên nhng gì Thy nhìn thy, nghe c, cm th, nhn bit và suy ngh v nhng gì chung quanh Thy.

Tác phm gm 26 bài vit, khi u là bài "Tng Nh Thy" ghi nhn nhng cm xúc v c Hòa Thng Thích Qung Thanh, Y ch s ca Thy Thích Nhun Hùng trong 26 nm, t nm 1991 khi Thy Nhun Hùng là mt Sa di t Vit Nam theo thân ph sang Hoa K nh c cho ti nm 2017. Bài cui cùng trong tp là "M!" khi Thy Nhun Hùng ghi li hình nh ngi m trong ký c ca Thy, khi m nuôi àn con nh bng cách ri nhà cho l tr t lo trong khi m li rng, i ct tranh mn tn Pleime, ni giáp biên gii Campuchia - tác gi chia s cái nhìn trong th ca c thi s Thanh Trí Cao Thích Qung Thanh rng m là hin thân Pht, là hóa thân ca B Tát Quan Th Âm.

...

Tác gi Thích Nhun Hùng không k tn tng nhng k nim trong 26 nm ph tá Thy Qung Thanh, li ghi s lc, ch yu là cm xúc, cng không k chi tit các bt ng mt s Pht t còn thc mc v chuyn, trên nguyên tc Thy Nhun Hùng s c tha k Chùa Bo Quang sau khi Thy Qung Thanh viên tch nhng ri ành phi ra i - và bây gi tác gi cách Qun Cam nhiu ngàn dm, tn Florida. Tôi, trong cng v mt Pht T và là mt nhà báo thng xuyên ti Chùa Bo Quang làm tin, ã ng hóa hai v s --- Thy Qung Thanh và Thy Nhun Hùng --- vi ngôi chùa này. Ln nào ti thm chùa này, tôi cng nhìn thy Thy Nhun Hùng làm th vai trò trong vic xây dng ngôi chùa này, lúc nào tay Thy cng bn rn làm vic nh mt th mc, th h, làm báo...làm vn.v.v...

(Trích li gii thiu ca nhà vn Nguyên Giác Phan Tn Hi)


 

 

Search: title, author, ISBN...