Spanish books
 
 

TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

  • Ed. Cep, (aut.)
  • Editorial CEP, S.L.
  • 3ª ed., 1ª imp.(24/07/2008)
  • 534 pages; 24x17 cm
  • Language: Catal├ín
  • ISBN: 8498826896 ISBN-13: 9788498826890
  • Cover: Rústica
  • Article out of stock See related books

   Receive an email when have availability
 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN

jueves, 24 de julio de 2008

PERFIL DEL CANDIDATO

- Aspirants a les places vacants d'Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya.
- Preparadors i acadèmies.

CONTENIDO

El present manual constitueix un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'accés a les places vacants en el Cos Auxiliar d'Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest segon volum es recullen els temes 13 a 25 del Programa Oficial publicat al DOGC núm 5167, de 7 de juliol de 2008. Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà:
- Referències a la normativa aplicada
- Quadres i gràfics explicatius
- Esquemes resums finals

DOCUMENTACIÓN

- Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008
- Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques
- Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat
- Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana de Catalunya
- Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l’Arxiu General de l’Administració Civil
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refossa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
- Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei
- Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE), modificada per la Directiva 2007/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 juny 2007
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
- Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2008
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
- Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
- Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
- Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat modificada per Llei 17/2003, 4 juliol, del cos d’agents rurals
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
- Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Ordre d’1 de febrer de 1996 per la que s’aproven els Documents Contables a utilitzar per l’Administració General de l’Estat
- Ordre de 6 de maig de 1994, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, amb caràcter de Pla Comptable Marc per a totes les Administracions Públiques
- Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s’estableixen criteris d’imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l’Administració General de l’Estat
- Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà
- Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat
- Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors
- Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de Certificació

RECURSOS DIDÁCTICOS

Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques:
- Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament.
- Quadres i gràfics explicatius dels continguts
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar.
- Esquemes-resums finals


 

 

Search: title, author, ISBN...